O nas

Sadpol

Firma "SADPOL" rozpoczęła swoją działalność na rynku krajowym w 1992 roku i już ponad 20 lat istnieje na rynku zagranicznym i jest najstarszą firmą w Polsce. Firma "SADPOL" jest firmą handlową funkcjonującą w największym zagłębiu sadowniczym Polski, słynącym z tradycji produkcji sadowniczej. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą owoców i warzyw w każdych ilościach i w najlepszej jakości. Posiadamy ponad 100 ha własnych sadów towarowych i starannie dobieramy resztę swoich dostawców, głównym kryterium czego jest jakość i bezpieczeństwo zdrowotne owoców i warzyw. Potwierdzeniem jest certyfikat GLOBALGAP.

Dysponujemy:
- odpowiednio wykwalifikowaną i przeszkoloną kadrą,
- sterowaną komputerowo sortownią do jabłek,
- dużym zapleczem magazynowym oraz komorami chłodniczymi ULO,
- własnym transportem ciężarowym.

Eksportujemy nasze towary do większości krajów Europy oraz Azji i Afryki. Zaopatrujemy odbiorców w jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, wiśnie, czereśnie, pomidory, kapustę pekińską, marchew i inne owoce i warzywa. Lokalizacja w centrum regionu o bogatych tradycjach sadowniczo - warzywnych oraz nasze wieloletnie doświadczenie są gwarancją najwyższej jakości oferowanych owoców i warzyw. Zapraszamy do współpracy.

Nasza Oferta

Galeria

 

CZYM JEST INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN?

Integrowana produkcja

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP. Oprócz korzyści marketingowych wynikających ze sprzedaży żywności o poświadczonej urzędowo jakości istnieje szereg innych argumentów, dla których warto wdrożyć IP:
• Zbieżność założeń sytemu integrowanej produkcji roślin z zasadami integrowanej ochrony roślin pozwala stwierdzić, że wdrożenie IP w chwili obecnej gwarantuje wypełnienie obligatoryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin.
• Uzyskanie certyfikatu w systemie IP pozwala na refundację części poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie oraz promocją w ramach działań PROW 2007-2013.
• Zastosowanie zasad IP pozwala na spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich, które w zakresie ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności obowiązują od 1 stycznia 2011 r.
• Wdrożenie w gospodarstwie IP jest niezwykle istotne w przypadku konieczności potwierdzenia wymogów odnoszących się do bezpieczeństwa żywności. Dotyczy to sprzedaży na rynku krajowym, jak i przy eksporcie roślin i produktów roślinnych, w szczególności na potrzeby eksportu owoców i warzyw na rynek Federacji Rosyjskiej. W ramach IP przewidziano możliwość prowadzenia produkcji zgodnie z normami rosyjskimi. Zasadniczym elementem są w tym przypadku opracowane przez Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach specjalne programy ochrony roślin.
• IP pozwala także na wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach innych komercyjnych systemów jakości wymaganych np. przez wielkopowierzchniowe sieci handlowe. Urzędem odpowiedzialnym na mocy prawa za wydawanie certyfikatów oraz nadzór nad systemem jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jednak wzorem rozwiązań przyjętych w systemie Rolnictwa ekologicznego certyfikacja będzie mogła być powierzona podmiotom certyfikującym. Podmiot certyfikujący będzie upoważniany do prowadzenia działalności przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Warunkiem uzyskania upoważnienia jest posiadanie akredytacji w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin udzielonej w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 nr 138 poz. 935 z późn. zm.) i zapewnienie prowadzenia kontroli przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie. Informacje na temat warunków uzyskania akredytacji można uzyskać w PCA. Przepisy regulujące zakres kompetencji, działalność podmiotów certyfikujących integrowaną produkcję roślin oraz sposób nadzoru przez Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa na tymi podmiotami zostały określone w art. 55 – 62 ustawy o środkach ochrony roślin. W dniu 2 lipca 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji (Dz. U. poz. 760).